உறக்கம்

உறக்கம் ஒரு வரம்.
குழந்தையாய் இருக்கும் போது
உறக்கம் ஒரு எதிரி
விளையாட்டைத் தடுக்கும் பூச்சாண்டி,
பருவ வயதில் அதுவே ஒரு சாக்கு
பகல் கனவில் தொய்ந்துப் போக,
வாலிப வயதில் அவனே ஒரு நண்பன் சிலருக்கு சிற்றின்பம்
சிலருக்கு நட்பு
சிலருக்கு உயர்ந்த லட்சியம்
இதனை அடைய கிடைத்த வரப்பிரசாதம் கூடுதல் மணித்துளிகள்,
நாய் வயதில் கிடைத்த வடிகால் போராட்டங்களுக்கு இடையில் வரும் விடுமுறை,
வயதானக் காலத்தில் ஒரு பயாஸ்கோப் எப்போதும் மலரும் நினைவுகளை அசைப் போடும் மனதிற்க்கு தனிமை வரம் அளிக்கும் பொக்கிஷம்.

Published by Prashanthini

Dreamer, nature lover and an art enthusiast !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: