வாழ்க்கை ஓட்டம்

எங்கே வேகமாக ஓடுகிறாய்
சேரும் புள்ளி ஒன்றாய் இருக்க
நிதானமே நிம்மதி
ரசித்து இரு !

எப்படி ஓடினும்
பிரபஞ்சத்தின் கணக்கு
ஒரே புள்ளியில் உன்னை
கொண்டு அடக்கும் !

Prasha 👑

Published by Prashanthini

Dreamer, nature lover and an art enthusiast !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: